Język:

Zobacz nas na Facebooku

Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Iwago POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-256) przy Al. Krakowska 110/114, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225104, NIP 526-278-28-51 (dalej „Iwago”).

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych pozwala nam na świadczenie usług polegających na m. in. komunikacji związanej z oferowanymi usługami, przygotowaniem i wysłaniem oferty, zawieraniem, zmianami lub rozwiązaniem umowy, jej realizacji i rozliczenia, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, czy telefonu, rekrutacji (więcej o procesie rekrutacji tutaj >>), a także przesyłaniu informacji marketingowych.
Wykorzystujemy je w następujących celach:

 • w celach komunikacyjnych (w tym m. in. przygotowanie oferty, zawarcie, zmiany lub rozwiązanie umowy, realizacja umowy),
 • w celach rekrutacyjnych (więcej o procesie rekrutacji tutaj >>),
 • w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń,
 • w celach analitycznych lub statystycznych,
 • w celu kierowania do Państwa treści marketingowych (polegających na dostarczaniu komunikacji marketingowej w oparciu o pliki cookies oraz dane analityczne).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Państwa dane przetwarzamy do czasu niezbędnego do realizacji wyżej wymienionych celów (wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących i niezbędnego dla realizacji celów, dla których zostały pozyskane i zarchiwizowane – “W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?”) lub wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
Państwa dane będą także przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Państwa dane osobowe będą zatem przechowywane przez okres minimum 30 dni, a maksymalnie 5 lat.
Aby usunąć Państwa dane i zaprzestać ich przetwarzania przez Iwago, prosimy o wycofanie zgody na ich przetwarzanie.
Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres podany poniżej, w części „Jak można się z nami skontaktować?”.

Które dane należy nam podać?
Przetwarzamy następujące dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne, inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
W przypadku danych potrzebnych do prowadzenia komunikacji marketingowej i reklamowej, wykorzystujemy dane zawarte w plikach cookies oraz z systemów analitycznych (w tym z Google Analytics).

Komu udostępniamy Państwa dane?
W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Iwago, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług.
Państwa dane przekazujemy zatem:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i innym podmiotom pośredniczącym w reklamowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne, teleinformatyczne,
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

2. innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

 • naszym agencjom reklamowym, marketingowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze Klienta.

Automatyczne podejmowanie decyzji:
Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji.

Przysługujące prawa:
W związku z przetwarzaniem przez Iwago Państwa danych, przysługuje Państwu szereg uprawnień:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczanych w naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych – w przypadku drugiej i kolejnej kopii, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, o czym zostaniesz powiadomiony),
 • przeniesienie danych do innego administratora.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych, narusza Państwa prawa, prosimy poinformować nas o tym. Staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Użytkowników. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub organ utworzony w jego miejsce).

Prawo do rezygnacji:
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Jak można się z nami skontaktować?
Zawsze mogą Państwo napisać na adres: Iwago POLSKA Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa lub skontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@iwago.pl lub zadzwonić pod numer +48 22 828 26 17-18.


Rekrutacja pracowników
1. Klauzula zgody do CV:
a. Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli, koniecznej na potrzeby bieżącej rekrutacji:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Iwago POLSKA Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.).”
b. Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji – w razie takiego życzenia:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Iwago POLSKA Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na poczet przyszłych rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).”

2. Informacje:
a. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Iwago POLSKA Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – zgodnie z wyrażoną dobrowolnie przez Państwa zgodą (o której mowa powyżej).
b. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Iwago POLSKA Sp. z o.o. jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Państwa dane osobowe w wyżej opisanym celu będą przetwarzane:

 • do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
 • do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji (dotyczy wyłącznie przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji),
 • lub do czasu odwołania Państwa zgody na przetwarzanie danych w poszczególnym celu (dotyczy każdego przypadku).

c. Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących Państwa osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo do złożenia skargi.

d. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
e. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Zaufali nam