Język:

Zobacz nas na Facebooku

Zrównoważony ład korporacyjny

Zrównoważony ład korporacyjny

Dla grupy INDUTEC, będącej aktywnym uczestnikiem rynku kwestia zrównoważenia stanowi jeden z głównych tematów.

Na tle naglących wyzwań społecznych, do których zalicza się globalizację, zmiany klimatyczne czy kryzys finansowy, troska o zrównoważenie staje się dziś faktycznie czymś więcej niż tylko ochroną dla bezpieczeństwa klimatycznego czy zasobów surowcowych. Droga do akceptacji społecznej i budowy podstaw struktury długotrwałego sukcesu gospodarczego, dla tak zaangażowanego przedsiębiorstwa prowadzi dziś wyłącznie przez zintegrowane i odpowiedzialne działania.

Zwłaszcza na rynku gospodarczym ukierunkowanym przemysłowo, dbając o zachowanie przemysłowego wykonania oraz zobowiązani, co do udzielonej nam przez naszych Klientów marki uznanego partnera-wykonawcy zleceń realizowanych kompleksowo, działamy w przekonaniu, że również odpowiedzialne i równe traktowanie wszystkich naszych pracowników, klientów, dostawców i otoczenia stanowi dla nich pierwszorzędne znaczenie.

Systematyczna analiza procesów kształtowania wartości staje się dla nas podstawą formułowania podstaw dla ukierunkowanej na przyszłość, z cechami typowymi dla przedsiębiorstwa strategii zrównoważonego rozwoju.

Zaufali nam